Jakość

Polityka jakości

1. Rozwój oferty szkoleniowej i doradczej oraz programowej zgodnie z oczekiwaniami Klientów i zmianami zachodzącymi na krajowym i międzynarodowym rynku finansowym.

2. Przygotowanie oferty dotyczącej szkoleń dedykowanych oraz doradztwa zamkniętego, na podstawie przeprowadzonych wcześniej badań potrzeb Klienta.

3. Spełnianie wymagań związanych z jakością świadczonych usług oraz założeń powstałych w procesie badania potrzeb Klienta.

4. Zachowanie poufności danych wymienianych w całym procesie wykonywania usługi dla Klienta, a także po jej zakończeniu.

5. Szacunek dla praw autorskich – zarówno dotyczący materiałów dydaktycznych dostarczonych przez naszych trenerów jak i informacji, projektów, fragmentów kodu itp. udostępnianych przez Klienta w trakcie i po zakończeniu usługi.

6. Dobór kadry trenerskiej na podstawie wiedzy i doświadczenia oraz opinii zewnętrznych i informacji zwrotnych otrzymywanych od Klienta po zakończeniu szkolenia.

7. Doskonalenie usług szkoleniowych bezpośrednio poprzez kontakt z Klientem. Wykonywanie analizy potrzeb przez specjalistę z dziedziny, której ma dotyczyć szkolenie oraz udostępnianie ankiet wstępnych i podsumowujących szkolenie.

8. Działanie zgodnie z prawem i zasadami etyki biznesowej.

Dokument sporządzono w dniu: 01.01.2022 r.